Tööohutus ja töötervishoid

Seadused

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Käesolev seadus sätestab töölepingu alusel töötavate isikute ja avalike teenistujate (edaspidi töötaja) tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil, vaidemenetluse korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.

Rahvatervise seadus

Käesoleva seaduse eesmärk on inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine jatervise edendamine, mis saavutatakse riigi, omavalitsuse, avalik- ja eraõigusliku juriidilise isiku ning füüsilise isiku kohustustega ning riiklike ja omavalitsuslike abinõude süsteemiga.

Määrused

Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe täiendõppe kord

Käesolev kord reguleerib:
1) töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet ning täiendõpet;
2) töökeskkonnaspetsialisti täiendõpet;
3) tööandja (tööandja esindaja) täiendõpet, kui ta täidab töökeskkonnaspetsialisti kohustusi;
4) ettevõttes esmaabiandja väljaõpet ja täiendõpet;
5) töötaja töötervishoiu- ja tööohutusalast juhendamist ja väljaõpet töökohal.  

Töötajate tervisekontrolli kord

Käesoleva määrusega kehtestatakse tervisekontrolli kord töötajatele, kelle tervist võivad töö käigus mõjutada lisas 1 loetletud töökeskkonna ohutegurid või töölaad, mis võivad põhjustada tööga seotud haigestumisi.

Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1

Tööandja tagab, et töötaja kasutusse antav töövahend sobib tööülesande täitmiseks ning et seda hoitakse sellises korras, mis tagab töövahendi ohutuse kogu kasutusaja vältel. Kui ohutust ei ole võimalik täielikult tagada, tuleb rakendada sobivaid abinõusid terviseriski optimaalseks vähendamiseks.

Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutusnõuded

Käesolevaid nõudeid kohaldatakse kõigi tegevusalade töökohtadele, kus töötaja tööülesannete hulka kuulub töötamine kuvariga.

Tegevusaladele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 1

Käesolevaid nõudeid kohaldatakse kõigi tegevusalade töökohtadele, välja arvatud ehitus ja mäendus. Nõudeid ei kohaldata töökohtadele kalalaevadel, ettevõttele kuuluval põllu- ja metsamaal ning sõidukites.

Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1

Käesolevaid nõudeid kohaldatakse kõigi tegevusalade töökohtadel, välja arvatud ehitustöödel, maavarade kaevandamisel, kalalaevadel, sõidukites ja ettevõttele kuuluval põllu- või metsamaal.

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas1

Määrus sätestab töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisele töökeskkonnas, kus esineb või võib tekkida plahvatusohtlik keskkond.

Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1

Käesolevaid nõudeid kohaldatakse töödele, kus töötajad võivad kokku puutuda asbestikiude sisaldava tolmuga (edaspidi asbestitolm).

Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1

Määrus kehtestab nõuded ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamisel eesmärgiga kaitsta nende ainetega kokkupuutuvate töötajate tervist.

Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1

Käesolev määrus kehtestab töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötaja kaitseks töökeskkonda mõjutavate bioloogiliste ohutegurite eest.

Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1

Määrust kohaldatakse raskete, massiga 5 kg ja enam esemete käsitsi teisaldamisele (edaspidi teisaldustöö) töökohas, eesmärgiga vähendada töötajate luu- ja lihaskonna ülekoormuse ja seljavigastuse riski.

Töökeskkonna ohutegurid ja tööd, mille puhul alaealise töötamine on keelatud1